Peygamberimizin Savaşları

Peygamberimizin katıldığı savaşlara gazve  katılmadığı savaşlara seriye denir.

 

1. Bedir Savaşı (624)

Nedenleri

*   ·      ·      Müslümanların Mekkeyi ekonomik bakımdan zayıflatmak istemeleri. Bu amaçla, Mekkenin ticaret kervanlarını durdurup mallarına el koyarak Mekke ticaretene darbe vurmak istemişlerdir.

*   ·      ·      Muhacirlerin Mekke’de kalan mallarını almak istemeler

*   ·      ·      Mekkelilerin müslümanları yok etmek istemeleri

 Sonuçları

*   ·      ·      Bedir Savaşı; Müslümanların kazandığı ilk zaferdir.

*   ·      ·      Müslümanların kendine olan güveni arttı.

*   ·      ·      Şam ticaret yolunun denetimi müslümanların eline geçti.

*   ·      ·      İslam savaş hukukunun temeli atıldı.

*   ·      ·      Savaş sonucunda elde edilen ganemetler paylaşıldı.

*   ·      ·      Medine şehir devletinin prestiji arttı.

*   ·      ·      İslamiyet hızla yayılmaya başladı.

*   ·      ·      Mekkeli esirlerin on müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri koşuluyla serbest bırakıldı.

*   ·      ·      Esir ve kölelerin durumu ortaya çıktı.

*   ·      ·      Uhut savaşının başlamasına neden oldu.

 2.Uhut Savaşı (625)

Nedenleri

*   ·      ·      Müşriklerin Bedir savaşında aldıkları yenilginin öcünü almak istemelir

*   ·      ·      Zengin bir Mekke kervanının müslümanların eline geçmesi

 Sonuçları

*   ·      ·      Müslümanların elde ettikleri ilk yenilgidir

*   ·      ·      Peygamberimizin amcası Hz. Hamza şehit oldu.

*   ·      ·      Peygamberimiz yaralandı.

*   ·      ·      Mekkeliler, savaşta galip gelmelerine rağmen, kesin bir sonuca ulaşamadılar.

*   ·      ·       Bu olay, en çok Yahudileri sevindirdiğinden ve Müsriklere yardırm ettiklerineden peygamberimiz bazı Yahudileri Medine’den sürdü.

 3. Hendek Savaşı (627)

Nedenleri

*   ·      ·      Medine’den sürülen bazı Yahudilerin Mekkeliler’i kışkırtmaları

*   ·      ·      Mekkelilerin Müslümanlara kesin bir darbe vurmak istemeleri

UYARI: Selman-ı Farisi adlı İranlı bir müslümanın önerisi üzerine Medine’nin etrafında hendekler (çukurlar) kazıldı.

 Sonuçları

*   ·      ·      Mekkeliler, şimdiye kadar alışkın olmadıkları bu savaş taktiği nedeniyle başarsız oldular.

*   ·      ·      Mekkelilerin müslümanlar üzerine düzenledikleri son saldırıdır.

*   ·      ·      Bu savaştan sonra Mekkeliler savunmaya, Müslümanlar saldırıya geçtiler.

*   ·      ·      Mekkelilere yardım ettiklerinedn dolayı bütün Yahudiler, Medine’den sürüldüler.

UYARI: Uhut ve Hendek savaşları nedeniyle Şam ticaret yolunun denetimi Hayber Yahudilerin eline geçti.

 4. Hudeybiye Barışı (628)

Nedenleri

*   ·      ·      Peygamberimiz ve arkadaşlarının Mekkeye, hac yapmak amacıyla gitmek istemesi

*   ·      ·      Mekkelilerin, Müslümanlara hac iznini vermek istememeliri

*   ·      ·      Mekkelilerin barış teklifinde bulunmaları

 Antlaşmanın Maddeleri

*   ·      ·      Her iki taraf istidikleri kabileyle ittifak yapabilecekler

*   ·      ·      Hac ziyareti bir yıl sonra yapılacak

*   ·      ·      Müslüman olan Mekkeliler, Medineye kabul edilmeyecek

*   ·      ·      Her iki taraf birbirleriyle on yıl savaşmayacak

 Sonuçları

*   ·      ·      Mekkeliler, bu antlaşma ile Medine İslam devletini hukuken tanımış oldular

*   ·      ·      Antlaşma maddeleri, önceleri müslümanların aleyhine gibi gözükmesine rağmen daha sonra müslümanların yararına dönüşmüşlerdir.

*   ·      ·      Antlaşma sonucunda Mekke ile Medine arasında yakınlaşma doğdu.

*   ·      ·      Mekkeliler arasında islamiyet hızla yayıldı.

*   ·      ·      İslamiyet arabistan yarımadasında hızla yayıldı.

*   ·      ·      Peygamberimiz civar krallara ve valilere islama devet mektupları gönderdi.

5. Hayberin Fethi (629)

Nedenleri

*   ·      ·      Şam ticaret yolunun Yahudilerin denetimine girmesi

*   ·      ·      Hendek savaşında, Hayber Yahudilerinin Mekkelilileri kışkıtmalarından dolayı cezalandırılmasının gerekliliği

 Sonuçları

*   ·      ·      Hayber kalesi feth edildi

*   ·      ·      Şam ticaret yolunun denetimi kesin olarak müslümanların eline geçti.

 Mute Savaşı (629)

Nedenleri

*   ·      ·      İslama davet için Bizans’ın Basra valisine gönderilen elçinin öldürülmesi

*   ·      ·      Bir müslüman keşif kolunun Gassanilerce pusuya düşürülerek öldürülmesi

 Sonuçları

*   ·      ·      Bizans ordusu sayıca çok olmasına rağmen, iki ordu birbirini kesin olarak yenemediler.

*   ·      ·      Müslümanlar çok kayıp verdiğinden, müslümanlar açısından sonuç bakımından olumsuz oldu.

*   ·      ·      Bizansla müslümanların yaptığı ilk savaştır.

*   ·      ·      Bu savaşa peygamberimiz katılmadı

 7. Mekke’nin Fethi (630)

Nedenleri

*   ·      ·      Mekkelilerin Hudeybiye antlaşmasını bazmaları

*   ·      ·      Mekkenin alınarak yarımadanın birliğinin sağlanmasının gerekliliği

 Sonuçları

*   ·      ·      Mekke, kan dökülmeden alındı

*   ·      ·      Mekke’nin fethi bütün arabistan yarımadasının fethini kolaylaştırdı

*   ·      ·      İslamiyet, hızla yarımadaya yayılmaya başladı.

*   ·      ·      Putperestler, son bir saldırı için hazırlanmaya başladılar.

 8. Hüneyin ve Taif Seferi (630)

Nedenleri

*   ·      ·      Mekkenin alınmasından sonra sıranın kendilerine geleceğini anlayan diğer putperestelerin hazırlanmaları

*   ·      ·      Mekkeyi müslümanlardan almak istemeleri

 Savaşın Gelişimi

Putperestler, önce Hüneyin vadisinde toplandılar. Burada yapılan savaşı kaybedince Taif şehrine çekildiler. Şehir kuşatma sonucu teslim oldu.

 Sonuçları

*   ·      ·      Arabistan yarımadasındaki son Putperest muhalefetide yokedildi.

*   ·      ·      Putperestler müslüman oldukalarını bilirerek teslim oldular

*   ·      ·      Hicazın siyasal birliği sağlandı.

 9. Tebük Seferi (631)

Nedenleri

Bizansın Arabistan üzerine büyük bir sefer düzenleyeceği haberini gelmesi

 Sonuçları

*   ·      ·      Tebük bölgesine gelindiğinde habirin asılsız olduğu anlaşıldı

*   ·      ·      Tebük çevresindeki Araplarla anlaşma yapıldı.

*   ·      ·      Gassani arapları müslüman oldularını açıkladılar.

*   ·      ·      Bu sefer, Arabistan yarımadasında siyasal birliğin sağlandığını göstermektedir.

*   ·      ·      Peygamberimizin düzenlediği son seferdir.